Artikel 1. Definities

 • Buro Brugge: Buro Brugge ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50558218.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Buro Brugge een overeenkomst heeft afgesloten.
 • Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

 • Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Buro Brugge zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Buro Brugge alleen bindend indien en voor zover deze door Buro Brugge uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Buro Brugge is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Buro Brugge

 • Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Buro Brugge dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • Buro Brugge spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Buro Brugge zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
 • Buro Brugge spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

 • Opdrachtgever stelt Buro Brugge steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 • Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Buro Brugge het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 • Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Buro Brugge, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Buro Brugge zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Buro Brugge van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 • Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette. Zonder toestemming van Buro Brugge is het Opdrachtgever verboden de door Buro Brugge verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 • Buro Brugge heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Buro Brugge niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 • Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Buro Brugge en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Buro Brugge mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • Het door Opdrachtgever aan Buro Brugge geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Buro Brugge en Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Buro Brugge, dat al het door Opdrachtgever aan Buro Brugge verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Buro Brugge te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Offertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door
 • Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Buro Brugge het recht de prijzen hierover aan te passen.
 • Offertes van Buro Brugge zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Buro Brugge zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7. Levertijd

 • De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Buro Brugge wordt ontvangen.
 • Door Buro Brugge opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 • Indien Buro Brugge, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Buro Brugge gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Buro Brugge of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 • Het is Buro Brugge toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Buro Brugge door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Support

 • ls onderdeel van de Overeenkomst heeft Contractant bij het ‘Website Premium Onderhoudsabonnement’ recht op 30 min per maand (op basis van ons ‘fair use beleid’) gratis support van onze experts voor het gebruik van de Website. Deze support bestaat uitsluitend uit:
  • het uitvoeren van wijzigingen/aanpassingen van de Website;
  • het verstrekken van voorlichting met betrekking tot de plaatsing en wijziging van Content;
  • het toelichten van de rapportage;
  • het adviseren over andere bestaande producten die Buro Brugge aanbiedt.
 •  Indien Contractant gebruik wil maken van aanvullend onderhoud en support dient hij met Buro Brugge een aanvullende schriftelijke overeenkomst te sluiten.
 • Contractant is ermee bekend dat er regelmatig updates en upgrades voor de Software worden uitgebracht.
 • De installatie van de updates of upgrades (of juist het niet installeren daarvan) kunnen de werking van de Website beïnvloeden.

Artikel 11. Ontwikkeling van programmatuur

 • Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Buro Brugge zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
 • Buro Brugge is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
  Buro Brugge heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 12. Gebruiksrechten

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Buro Brugge Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 • Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen

 • Indien is overeengekomen, dat Buro Brugge voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 • Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP- adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP- adressen. Buro Brugge vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Buro Brugge, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 • Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Buro Brugge tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Buro Brugge geen bemiddeling heeft verleend.
  Buro Brugge biedt een uptime garantie van 99.9%. Dit is exclusief gepland onderhoud waarvan de klant op de hoogte is gebracht. De uptime is exclusief van toepassing op de directe hostingdiensten.
  Standaard wordt een overeenkomst aangegaan middels een ‘Best Effort’ SLA. Dit betekend dat Buro Brugge zijn uiterste best doet om problemen zo snel mogelijk binnen een redelijke termijn op te lossen. Een ‘Best Effort’ SLA wordt overtroffen door eventuele individuele SLA.

Best Effort SLA

 • Dagelijkse backups van uw website en waar nodig e-mail.
 • 24/7 monitoring van de site status (online of offline).
 • Storingsmeldingen (onbereikbaarheid site/server) tijdens kantoortijden worden maximaal 4 uur na melding in behandeling genomen.
 • Prioriteit meldingen (onbereikbaarheid site/server) buiten kantoortijden worden maximaal 12 uur na melding in behandeling genomen.
 • Mogelijkheid om een storing te melden via Whatsapp.
 • Compensatie na het niet halen van de 99.9% streven middels een korting op de factuur volgens een 1 op 1 verhouding met de maandelijkse kosten.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 • Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Buro Brugge.
 • In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Buro Brugge niet nakomt is Buro Brugge zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Buro Brugge op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

 • Opdrachtgever dient de door Buro Brugge uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 • Alle door Buro Brugge uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • In bovenstaande gevallen heeft Buro Brugge voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Buro Brugge vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 • Buro Brugge aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • De totale aansprakelijkheid van Buro Brugge wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
 • Aansprakelijkheid van Buro Brugge voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Buro Brugge geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Buro Brugge.
 • De aansprakelijkheid van Buro Brugge wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Buro Brugge onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Buro Brugge ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Buro Brugge in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Buro Brugge meldt.
 • Opdrachtgever vrijwaart Buro Brugge voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Buro Brugge geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 17. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Buro Brugge door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Buro Brugge kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 18. Duur en beëindiging

 • De Overeenkomst van een registratie, verhuizing of verlenging van domeinnaam wordt aangegaan voor een jaar. Tenzij Klant uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) expliciet beëindigd, wordt de overeenkomst aan het einde van de overeenkomst automatisch verlengt.
 • De vorige clausule geldt alleen indien Klant niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Klant wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst. Indien er niet wordt opgezegd wordt de eerder gekozen contractsperiode automatisch verlengd.
 • Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Klant mag daarnaast ook per e-mail en schriftelijk opzeggen.
 • Na beëindiging van een particulier product zullen alle bijbehorende diensten waaronder domeinregistratie en webhosting ruimte geautomatiseerd worden verwijderd.
  Indien Klant voor een langere periode heeft betaald en de dienst eerder wilt opzeggen, wordt het resterende bedrag in krediet gebracht en binnen 30 dagen verrekend met openstaande facturen en/of terug gestort op de rekening van Klant.

Artikel 19. Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 20. Personeel

 • Opdrachtgever zal werknemers van Buro Brugge die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Buro Brugge voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Buro Brugge in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Brugge. Onder werknemers van Buro Brugge worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Buro Brugge of van één van de aan Buro Brugge gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Buro Brugge of van één van de aan Buro Brugge gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 21. Wijzigingen AV

 • Buro Brugge behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Buro Brugge of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 22. Reclame

 • Bij gebreke van verplichtingen van Buro Brugge dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Buro Brugge.
 • Indien Buro Brugge de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
 • De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
 • Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 23 Slotbepalingen

 • Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Partiële nietigheid:
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
 • Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Buro Brugge
Oosthavendam 8
4511 AZ Breskens
contact@burobrugge.nl